De algemene voorwaarden van Creators of Live

De algemene voorwaarden van Creators of Live gelden voor al onze diensten, presentaties, ontwerpen, opdrachten en uitvoeringen. Graag informeren wij de totale voorwaarden van Creators of Live B.V.

Algemene Voorwaarden Creators of Live B.V.

De besloten vennootschap Creators of Live B.V. (hierna: Creators of Live) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83285741 en is gevestigd aan Dalemstraat 36 (4201 BP) te Gorinchem.

DEEL I – Algemeen

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Creators of Live.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Content creation: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.

6. Design(s): de door Creators of Live ontwikkelde uitnodigingen, logo’s, formulieren, flyers, voor Opdrachtgever.

7. Diensten: De Diensten die Creators of Live aanbiedt zijn het plannen en organiseren van Evenementen in brede zin alsmede bemiddeling en projectmanagement, de aankleding en stijling van het Evenement, het verzorgen van de catering, het bedenken van creatieve concepten, het maken van content en design, het verzorgen van drukwerk, het verzorgen van social media marketing en het verzorgen van bloemen alsmede het verstrekken van adviezen, trainingen en coachings aan Opdrachtgever voor het realiseren van het gewenste resultaat.

8. Dienstverlener: De besloten vennootschap Creators of Live B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Creators of Live.

9. Evenement: het Evenement dat door Creators of Live ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd, zowel nationaal als internationaal.

10. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Creators of Live heeft aangesteld, projecten aan Creators of Live heeft verleend voor Diensten die door Creators of Live worden uitgevoerd, of waaraan Creators of Live een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Creators of Live, alsmede voorstellen van Creators of Live voor Diensten die door Creators of Live aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Creators of Live waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Creators of Live, elke Overeenkomst tussen Creators of Live en Opdrachtgever en op elke dienst die door Creators of Live wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Creators of Live aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Creators of Live is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Creators of Live niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Creators of Live gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Creators of Live is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Creators of Live het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Creators of Live gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Creators of Live zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Creators of Live heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Creators of Live te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Creators of Live heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Creators of Live is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Creators of Live wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Creators of Live wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Creators of Live is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Creators of Live met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Creators of Live van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Creators of Live kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Creators of Live ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Creators of Live tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Creators of Live is hierbij leidend.

5. Zowel Opdrachtgever als Creators of Live kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Creators of Live nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Creators of Live zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Creators of Live staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Creators of Live de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Creators of Live aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Creators of Live heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Creators of Live niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Creators of Live, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Creators of Live is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Creators of Live Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Creators of Live aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Creators of Live of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Creators of Live recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Creators of Live verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Creators of Live niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Creators of Live is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Creators of Live verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Creators of Live voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Creators of Live kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Creators of Live gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Creators of Live.

4. Creators of Live is gerechtigd om in voorkomend geval, gedurende de uitvoering van een opdracht voor Opdrachtgever, aan de Opdrachtgever tussentijdse resultaten, zoals onder andere (voor)ontwerpen, monsters of modellen, ter goedkeuring aan te bieden. Opdrachtgever is verplicht om binnen één week na het aanbieden van de tussentijdse resultaten, uitsluitsel te bieden over de goed- of afkeuring, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt volledig de goedkeuring te hebben verleend.

5. Door Creators of Live aan Opdrachtgever in het offertestadium verstrekte ontwerpen, modellen, monsters of andere zaken, daaronder mede begrepen elektronisch of anderszins opgeslagen gegevens, dienen door Opdrachtgever op het eerste verzoek van Creators of Live te worden geretourneerd. Niet voldoen aan deze verplichting wordt door partijen gekwalificeerd als het plegen van een onrechtmatige daad ten gevolge waarvan Opdrachtgever in voorkomend geval schadeplichtig zal zijn.

Artikel 8 – Adviezen

1. Creators of Live kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Creators of Live de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Creators of Live verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Creators of Live verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Creators of Live wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Creators of Live gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Creators of Live kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Creators of Live schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Creators of Live is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Creators of Live, Creators of Live een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Creators of Live voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Creators of Live opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Creators of Live ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Creators of Live is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Creators of Live.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

10. Opdrachtgever is tot betaling aan Creators of Live, gehouden, overeenkomstig de door Creators of Live aan Opdrachtgever verzonden factuur, tenzij Opdrachtgever, tijdig (aldus binnen 5 werkdagen na de  datum van de schriftelijke bevestiging, dan wel binnen 5 dagen na factuurdatum of binnen 5 dagen na de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst door Creators of Live) geprotesteerd heeft tegen de schriftelijke bevestiging, de factuur dan wel de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, door Creators of Live.

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Creators of Live zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Creators of Live meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Creators of Live gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Creators of Live de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Creators of Live verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Creators of Live tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Creators of Live op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. Creators of Live heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Creators of Live gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Creators of Live is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Creators of Live is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Creators of Live te vergoeden voor elk financieel verlies dat Creators of Live lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overmacht

1. Creators of Live is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Creators of Live wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Creators of Live, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Creators of Live zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Creators of Live of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Creators of Live buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Creators of Live is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Creators of Live alleen geacht te bestaan indien Creators of Live dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Creators of Live, is Creators of Live uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Creators of Live binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Creators of Live deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Creators of Live in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Creators of Live leidt tot aansprakelijkheid van Creators of Live, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Creators of Live. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

4. Creators of Live sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Creators of Live is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Creators of Live geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Creators of Live.

6. Enige door Creators of Live opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Creators of Live.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Creators of Live is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Creators of Live opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Creators of Live. Creators of Live is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Creators of Live nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Creators of Live haar eigen advies.

9. Creators of Live staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Creators of Live verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Indien de opdracht aan Creators of Live (mede) omvat, het bedenken van een (merk)naam staat Creators of Live niet in voor de gebruiksmogelijkheden van die (merk)naam in verband met de mogelijke rechten van derden. Indien Opdrachtgever zulks wenst – en Creators of Live daartoe uitdrukkelijk de opdracht geeft – zal Creators of Live een merkenrechtelijk onderzoek voor rekening van de opdrachtgever verrichten.

11. Indien Creators of Live in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, reclametijd (op televisie of radio), of advertentieruimte, andere zaken of rechten heeft gekocht of gereserveerd, en indien van de ingekochte of gereserveerde tijd, ruimte, zaken of rechten, geen gebruik gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het niet halen van een deadline, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van Opdrachtgever indien de oorzaak aan Opdrachtgever te wijten in of in diens risicosfeer ligt.

12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Creators of Live vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Creators of Live binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Creators of Live.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Creators of Live en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Creators of Live bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Creators of Live is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Creators of Live opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Creators of Live steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Creators of Live op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Creators of Live zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Creators of Live niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Creators of Live aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Creators of Live vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Creators of Live vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Creators of Live is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Creators of Live en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Creators of Live een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Creators of Live onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Creators of Live waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, content, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Creators of Live en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Creators of Live worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Creators of Live gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Creators of Live rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Creators of Live. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Creators of Live opgeleverde zaken, dient Creators of Live expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Creators of Live rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Creators of Live, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 1.000,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Creators of Live om schade te vorderen.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Creators of Live verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Creators of Live zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Creators of Live verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Creators of Live of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@creatorsoflive.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Creators of Live de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Creators of Live zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Creators of Live en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Creators of Live heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Creators of Live en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II – Projectmanagement, bemiddeling en organisatie Evenementen

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op van het algemene deel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 21 – De uitvoering van de Overeenkomst

1. Indien door Creators of Live of door Creators of Live ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens Creators of Live in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Creators of Live de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Creators of Live is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. Creators of Live kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.

4. Creators of Live kan, slechts met volmacht van de Opdrachtgever, Overeenkomsten met derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden.

5. Creators of Live vraagt namens de Opdrachtgever vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties, tenzij anders overeengekomen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.

6. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Creators of Live is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde. Creators of Live kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden, behoudens het geval waarin Creators of Live zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.

7. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Creators of Live namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

8Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Creators of Live is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee Creators of Live kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met Creators of Live niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever. 

9. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. Creators of Live is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.

10. Creators of Live heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden, waaronder begrepen drukwerk.

11. Communicatie met door Creators of Live ingeschakelde derden loopt uitsluitend via Creators of Live.

12.  Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.

Artikel 22 – verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

  1. Creators of Live tijdig en kosteloos beschikking heeft over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waarop of waarin het Evenement wordt georganiseerd c.q. de Diensten moeten worden verricht;
  2. Het terrein, gebouw en/of de locatie waarop of waarin de Diensten moeten worden verricht voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden;
  3. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten dat Creators of Live geen belemmering ondervindt bij de uitvoering bij de Overeenkomst;
  4. De goederen die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven, alsmede hulppersonen, tijdig geleverd en/of beschikbaar zijn. Creators of Live is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle schade veroorzaakt door de door Opdrachtgever voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever verleent Creators of Live toestemming de door haar verstrekte gegevens, waaronder verstaan maar niet beperkt tot haar logo en merknamen te gebruiken ten behoeve van de promotie van het Evenement.

3. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live voor alle aanspraken van Opdrachtgever voortvloeiend uit het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 24 – CLC-Vecta eventverzekering

1. Opdrachtgever kan ten behoeve van de Overeenkomst een CLC-Vecta eventverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor uiteenlopende risico’s en calamiteiten die de doorgang van een Evenement kunnen (ver)hinderen.

2. De verzekering is uitsluitend af te sluiten bij Creators of Live. Creators of Live is niet verplicht Opdrachtgever van het bestaan van de verzekering op de hoogte te brengen c.q. de verzekering actief – dat wil zeggen in de fase voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever aan te bieden.

DEEL III – Catering

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op het algemene deel van de algemene voorwaarden.

Artikel 25 – Catering

1. Creators of Live kan indien daartoe opdracht is gegeven de catering verzorgen en/of reserveringen plaatsen bij horecagelegenheden.

2. Creators of Live is niet gehouden tot enige restitutie in geval van een te beperkte of verkeerde dienstverlening. Indien dit het geval is wordt Creators of Live in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen. Partijen kunnen overeenkomen af te zien van herstel. In plaats daarvan voorziet Creators of Live Opdrachtgever in een door Creators of Live te bepalen korting op een volgende bestelling. 

3. Creators of Live handelt volgens de op haar van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne (HACCP).

4. Opdrachtgever is verplicht om tijdig voorafgaand aan de gewenste leveringsdatum het aantal aanwezigen door te geven.

5. Creators of Live staat niet in voor eventuele aanwezigheid van sporen van voedingsmiddelen waarvan Opdrachtgever Creators of Live heeft geïnformeerd betreffende aanwezigheid van eventuele allergieën. Creators of Live is niet aansprakelijk voor eventuele letsel en/of schade aan Opdrachtgever en/of andere aanwezigen/deelnemers dientengevolge.

6. Creators of Live kan niet garanderen dat de door Creators of Live ingeschakelde leverancier of contractpartner (en/of andere derden, zoals horecagelegenheden) in verband met het verstrekken van maaltijden en/of dranken, voldoet aan alle wettelijke eisen omtrent kwaliteit en voedselveiligheid. Creators of Live is, tenzij dit in strijd is met dwingend recht, nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of derden ter zake van schade veroorzaakt door overtreding van regels ter zake van kwaliteit en voedselveiligheid. Opdrachtgever vrijwaart Creators of Live ten aanzien van elke mogelijke aansprakelijkheid in dit verband.

DEEL IV – Content creation, ontwikkeling designs alsmede bemiddeling tussen Opdrachtgever en foto- en/of videograaf

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op van het algemene deel van deze algemene voorwaarden

Artikel 26 – Duur van Overeenkomst

Indien wegens slechte weersomstandigheden of overmacht van Creators of Live de afspraak niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 27 – Ontwikkelen van designs

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Creators of Live kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:

  • Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Creators of Live stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
  • Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Creators of Live zal 1 tot 2 schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 1 tot 2 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.
  • Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op één correctieronde (tenzij anders overeengekomen), conform bij het aangaan van de overeenkomst door Creators of Live bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl en concept te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
  • Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Creators of Live nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
  • Fase V: afronding. Na afronding van het project kan er teruggeblikt worden op het design door middel van een klantenbeoordeling. Het staat Opdrachtgever vrij dit niet te doen.

3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het design/concept plan. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Creators of Live en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen en voorstellen van Creators of Live wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 28 – Content creation

1. Creators of Live kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor  content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal Creators of Live schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Creators of Live die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Creators of Live hanteert. Creators of Live heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

4.  Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Creators of Live genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. Creators of Live zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

5. Creators of Live kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Creators of Live een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

6. Het auteursrecht op de werken van Creators of Live berust uitsluitend bij Creators of Live, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Creators of Live in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van Creators of Live is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Creators of Live waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Creators of Live kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Creators of Live nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 29 – Bemiddeling Foto- en/of videograaf

1. Creators of Live kan indien daartoe opdracht is gegeven via een foto- en/of videograaf zorg dragen voor foto’s en/of video’s. Opdrachtgever zal Creators of Live schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

2. Het creëren van video’s en/of fotografie is een uiting van creativiteit en smaak.  Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Creators of Live die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die fotografen en/of videografen hanteren.

3. Artikel 28 lid 4 en 5 zijn eveneens van toepassing op dit artikel.

DEEL V – Drukwerk

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op van het algemene deel van deze algemene voorwaarden

Artikel 30 – Drukwerk

1. Indien overeengekomen zal Creators of Live drukwerk voor Opdrachtgever verrichten.  De omvang van de verplichting om de door Creators of Live opgeleverde design te laten drukken strekt zich tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Hierbij komen partijen tevens de specificaties overeen met betrekking tot het drukwerk, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aantal bedrukkingen, het formaat van de bedrukkingen en de kleur.

2. Creators of Live zal een derde inschakelen om het drukwerk te verzorgen. Indien de overeenkomst ziet op drukwerk zijn de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing.

3. Opdrachtgever dient eerst akkoord te geven alvorens het opgeleverde design gedrukt wordt. Creators of Live is nimmer aansprakelijk voor kennelijk tik-, zet- en drukfouten.

4. De kleuren van de designs zoals weergegeven worden in het voorbeeld waar Opdrachtgever akkoord op dient te geven kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.

5. Opdrachtgever dient nadat hij akkoord is gegaan met het gegeven voorbeeld het opgeleverde resultaat te accepteren.

DEEL VI – Social media marketing

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op van het algemene deel van deze algemene voorwaarden

Artikel 31 – Social media Marketing

1.  Social media Marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op social media kanalen welke door Creators of Live namens Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

2. Creators of Live biedt de mogelijkheid aan om advertenties op te stellen voor een door Opdrachtgever aangewezen social media kanaal. Aan de inhoud van deze advertenties kan Creators of Live nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, danwel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Creators of Live het recht deze teksten te weigeren. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de content heeft goedgekeurd, vrijwaart Opdrachtgever Creators of Live voor alle fouten tijdens het posten van de content.

3. Creators of Live garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Creators of Live past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Creators of Live hierover toezeggingen doen doch zal Creators of Live zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.

4. De uitvoering van social media campagnes is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Facebook/Instagram. De diensten worden door Creators of Live uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

Artikel 32 – Verplichtingen Opdrachtgever

Indien is overeengekomen dat Creators of Live social media marketing zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Creators of Live, tenzij anders overeengekomen.

DEEL VII – Coaching en/of training

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op van het algemene deel van deze algemene voorwaarden

Artikel 33 – Coaching en/of Training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Creators of Live coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. Indien hierna over coaching wordt gesproken, wordt hier tevens een training onder verstaan.

2. De coaching vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Creators of Live. Indien de coaching plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coaching niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Creators of Live is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coaching.

3. De inhoud van de door Creators of Live aangeboden coaching en de gedurende de coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Creators of Live de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Opdrachtgever zal Creators of Live schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. Creators of Live is gerechtigd de coaching te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Creators of Live om de coaching te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coaching. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Creators of Live gerechtigd de coaching in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

DEEL VIII – Bemiddeling vervoersmiddelen zoals vliegtuig, touringcar, trein en/of boot

Artikel 34 – Bemiddeling

1. Indien daartoe opdracht is gegeven, kan Creators of Live de bemiddeling verzorgen van deze diensten. Creators of Live sluit dan een overeenkomst uit naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden direct aan de leverancier zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

2. Creators of Live is in geen geval een reisorganisatie en verplicht zich dan ook niet aan de wet op de reisovereenkomst.

3. Creators of Live kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade of ongeval.

LAAT JE IETS WETEN?

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Wakker geschud? Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Wil je een bijzonder live evenement organiseren? Mogen wij jouw verhaal tot leven laten komen? Even sparren of kennis maken? Neem dan contact op of plan een afspraak. Wij hopen je snel te mogen spreken.